Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Bérautó Kft. – Autókölcsönző és Tüzép
Nagykanizsa, Magyar utca 130.

 

Kedves Vevő,

E tájékoztató célja, hogy megismertesse Önnel, milyen módon kezeljük az adatait. Ezt igyekszünk a továbbiakban érhetően és egyszerű nyelvezettel leírni.

Az Adatkezelési tájékoztató az X-X Bérautó Kft. adatkezelési alapelveit és -tevékenységét mutatja be. Ezen alapelvek összhangban vannak a GDPR és a hazai Infotörvény (2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseivel.

Az Adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő bármikor, egyoldalúan módosíthatja.

Az adatkezelési tájékoztató a 8800 Nagykanizsa, Magyar utca 130. szám alatt található X-X Bérautó Kft. telephelyén és az x-xberauto.hu weboldalon kerül közzétételre, és annak közzétételével lép hatályba.

Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz azért, hogy az Ön adatait jogszerűen, tisztességesen és biztonságos keretek között kezelje. Ezért az Ön adatait csak szükséges mértékben és -ideig kezeljük. Az adatait harmadik félnek – a törvényi felhatalmazással rendelkező szerveken kívül – semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Csak olyan üzleti partnerekkel dolgozunk együtt, akik szintén megfelelnek a GDPR követelményeinek, vagy az EU által elfogadott adatvédelmi minősítéssel rendelkeznek.

Ha szeretné, az alábbi „tartalomjegyzéket” használva (az adott témakörre kattintva) könnyedén odaugorhat ahhoz a részhez, ami az Ön számára fontos.

A tájékoztatóban használatos alapfogalmak

Az Adatkezelő megnevezése, adatai

Milyen alapon kezeljük az adatait?

Hogyan zajlik az adatok kezelése?

Milyen céllal és mennyi ideig kezeljük az adatait?

Továbbítjuk-e az Ön adatait valakinek?

Biztonságban vannak nálunk az adatai?

Milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti?

Vannak kockázatai?

Vannak Önnek kötelezettségei?

Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens történik?

Egyéb rendelkezések

Vonatkozó jogszabályok

A tájékoztatóban használatos alapfogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Szolgáltató minősül.

Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelező adatkezelés (pl. szerződés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).

Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is.

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

Az Adatkezelő megnevezése, adatai

Cégnév: X-X Bérautó Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Magyar utca 130.
Adószám: 24836120-2-20
Cégjegyzékszám: 20 09 074033
Képviselő: Gadányi Csaba
Telefon: +36 30 320 9091
Tüzép: +36 30 69 900 69
weboldal: www.x-xberauto.hu

Milyen alapon kezeljük az adatait?

Ahhoz, hogy az X-X Bérautó Kft. szolgáltatásait teljes mértékben kihasználhassa, mindenképpen kezelnünk kell az adatait. Hogy ezeket hogyan tudjuk megoldani, ehhez a GDPR és más jogszabályi rendelkezések szolgáltatnak jogi alapot (továbbiakban: jogalap).

Ilyen jogalapok lehetnek…

 • Az Ön kifejezett hozzájárulása (előre elkérjük, ha ez a jogalap)
 • Jogos érdek – Az Ön vagy a mi érdekünk alapozza meg az adatgyűjtést
 • Szerződés teljesítése – Főként a megrendelések teljesítéséhez kínál adatkezelői jogalapot
 • Jogi kötelezettség teljesítése - Ha jogszabály írja elő az adatkezelést. Például, a számla kiállítása is ilyen.
 • Közérdek vagy hivatali hatáskör - Bizonyos hivatalok kötelezően előírhatnak adatkezelést.
 • Létfontosságú érdek - Ha valakinek létfontosságú érdeke, hogy az adatait kezeljék, akkor ez is lehet jogalap. Például, ha az érintett fizikailag vagy jogilag nem képes hozzájárulást adni az adatkezeléshez.

Tehát, amint láthatja, több jogalapja is lehet annak, hogy az adatait.

Hogyan zajlik az adatok kezelése?

 • Ön felveszi velünk a kapcsolatot az Ön által választott módon - befárad hozzánk a telephelyre, felhív minket telefonon, postai- vagy elektronikus levelet küld
 • Elmondja az igényét – megrendelés ad le, kérdést tesz fel, ajánlatot kér, panasszal él, az adatkezelésről érdeklődik stb.
 • Mi az Ön igényei alapján feljegyezzük az adott eset kezeléséhez szükséges adatait – felírjuk a rendelését és a teljesítéshez szükséges adatait; leírjuk a kérését, kérdését és a teljesítéshez szükséges adatait; feljegyezzük a panaszát és szükséges adatokat stb.
 • Szükség esetén pontosítjuk az igényt.
 • Majd teljesítjük az Ön igényét.
 • Utána gondoskodunk az adatai biztonságos tárolásáról és/vagy a törléséről – az igény alapján.

Milyen céllal és mennyi ideig kezeljük az adatait?

Többféle lehetőség is kínálkozik.

Nézzük őket sorjában:

A www.x-xberauto.hu oldal megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

A honlapon közzétett tartalom minden látogató számára személyes adatok megadása nélkül érhető el.

A honlap a látogatásokról automatikusan statisztikai adatokat gyűjt: a látogató IP címe, a látogatás időpontja, a meglátogatott oldalak.

Ezen adatok megismerése során a nem azonosítunk be magánszemélyeket. Az adatokat a honlap eredményeinek elemzésére, a biztonságos működtetés ellenőrzésére használjuk.

A honlap úgynevezett sütiket használ

A cookie („süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak. A hatékony és magas felhasználói élményt nyújtó weboldalak működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet ma már minden böngésző támogat.

A legtöbb ilyen süti arra szolgál, hogy amíg Ön a honlapunkon böngészik, addig segítse Önt ebben a tevékenységében.

A sütiket a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja, mivel azok elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy honlap működőképes legyen. Ezek a beállítások minden böngészőben megváltoztathatók.

Fontos tudnia, hogy ha végül úgy dönt, hogy letiltja a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja majd teljes körűen használni a honlap funkcióit és az oldal a tervezett működéstől eltérően fog viselkedni.

A leggyakoribb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

A sütikkel kapcsolatos információk:

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása, a felhasználók azonosítása, statisztika készítése, és a látogatók az oldalon eltöltött tevékenységeinek nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ún. munkamenet sütik a böngésző bezárásával törlődnek az Ön gépéről. A honalap használatát elősegítő sütik törlési ideje 6 hónap.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni az általuk használt böngésző szoftver erre szolgáló menüpontjában.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnak feltétlenül szüksége van.

Kapcsolat felvétele, ajánlatkérés

Ha szeretne nekünk kérdéseket feltenni, ajánlatot kérni, akkor erre lehetősége van. Ilyenkor, hogy tudjunk válaszolni, értelemszerűen ismernünk kell néhány adatot.

 • Név – hogy be tudjunk azonosítani (később is)
 • Telefonszám – hogy később tudjunk válaszolni.
 • E-mail cím – csak abban az esetben kérjük el, ha Ön külön kéri, hogy e-mail-ben válaszoljuk meg a kérdését.
 • Az üzenet tárgymezeje
 • A kapcsolatfelvételi kérés vagy kérdés tartalma (amiben szintén lehetnek személyes adatok) – hogy tudjuk, mit szeretne megtudni; milyen panasza van; milyen jogát szeretné érvényesíteni; miben tudunk a segítségére lenni; mire adjunk árajánlatot.

 

Az adatok forrása ilyenkor közvetlenül az „érintettől” származik, vagyis Öntől.

Az adatkezelés jogalapja ilyen esetben: jogos érdek – hiszen mindkettőnk érdeke, hogy a kérdésére, kérésére választ kapjon.

Ha telefonon szeretne ajánlatot kérni, fel kell írnunk néhány adatot, hogy eleget tudjunk tenni a kérésének.

Az adatkezelés célja: jogos érdek.

Az adatok forrása Ön lesz.

Az adatfelvétel telefonon történik, a helyszín, ahol az adatokat rögzítjük, a 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 130. szám alatt található telephelye.

Ilyenkor is csak a feltétlenül szükséges adatokat kérjük el Öntől: név, telefonszám vagy e-mail cím és az ajánlatkérés tartalma, hiszen csak így tudunk ajánlatot adni Önnek.

Meddig tároljuk az ilyen adatait?

 • Ha csak kérdezett valamit, akkor a válaszadás után 3 napon belül töröljük őket.
 • Ha ajánlatot kért, akkor az ajánlatban megjelölt határidő lejárta utáni 3. napon, de legfeljebb 30 nap múlva fogjuk törölni az adatait.


Autóbérlés teljesítése

Az adatai rögzítésének és tárolásának a célja egyszerű: Ha autót kölcsönöz tőlünk valamit, akkor ezzel szerződés keletkezik közöttünk, amit teljesítenünk kell.

Az adatok forrása szintén Ön lesz, hiszen közvetlenül Öntől kapjuk meg azokat. Más nevében nem áll módunkban megrendelést felvenni, csakis közvetlenül a megrendelőtől.

Az adatfelvétel helyszíne a 8800 Nagykanizsa, Magyar utca 130. szám alatt található X-X Bérautó Kft. telephelye.

A rendeléskor felvett adatok:

 • név
 • anyja neve
 • lakcím
 • személyi igazolvány száma
 • születési idő és –hely
 • jogosítvány száma
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány fénymásolata


A jogalap tehát itt a „szerződés teljesítése” és (a számlázás miatt) jogi kötelezettség lesz.

Az adatait a jogszabályi előírás miatt (számla kiállítás) tárgyév plusz 8 évig tároljuk, utána töröljük.

A megrendelést a belső nyilvántartásunkban rögzítjük, amit a megrendelések után az adott termék vagy szolgáltatás garanciális idejéig megőrzünk, utána indokolt késedelem nélkül megsemmisítünk.

Tüzép telephellyel kapcsolatos adatkezelés

Ha Tüzép telephelyünkről szeretne vásárolni, akkor a következő adatkezelési információkról érdemes tudnia…

Először is, kérdezhet tőlünk a honlapunkon, illetve kérhet árajánlatot. Ezekre a korábban részletezett „Kapcsolat, ajánlatkérés” pontban találja meg a tájékoztatót.

Ha vásárolt termékekről bizonylat helyett számlát szeretne kérni, akkor…

Az adatkezelés célja a számla kiállítása lesz.

Az adatok forrása Ön lesz.

Az adatfelvétel helyszíne szintén a 8800 Nagykanizsa, Magyar utca 130. szám alatt található X-X Bérautó Kft. telephelye.

A számlázáshoz szükséges adatok: név, cím

Ezeket az adatokat a jogszabályi előírások miatt a számla kiállításának éve + 8 évig meg kell megőriznünk.

Panasz felvétele

Ha panasszal szeretne élni az üzlettel kapcsolatban, akkor a jogszabályok szerint előírt adatokat fogjuk elkérni Öntől.

Az adatok:

 • név
 • telefonszám
 • időpont
 • cím
 • panasz tartalma
 • csatolt iratok
 • panasz oka

 

Az adatok forrása ilyenkor közvetlenül az „érintettől” származik, vagyis Öntől.

Az adatkezelés jogalapja ilyen esetben: jogi kötelezettség teljesítése.

Meddig tároljuk az ilyen adatait?

Ha panaszt tett, akkor az adatait az általános polgári jog szerinti elévülési időig, azaz 5 évig tároljuk, utána törtöljük.

További adatkezelések

Amennyiben az itt felsoroltakon kívül további adatkezelést kívánunk végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújtunk az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell.

Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Összefoglalva

Az általunk kezelt adatok:

Cél

Adat

Jogalap

Érintettek köre

Forrás

Időtartama

kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés

név, e-mail cím

az üzenet tárgya

a kérdés, kérés tartalma (különösen az üzenetben Ön által megadott egyéb kapcsolati adatok)

Ha telefonon kérdez, csak a nevét, a telefonszámát vagy az e-mail címét és a kérdése tartalmát rögzítjük

jogos érdek

az X-X Bérautó Kft. vásárlói, érdeklődői

közvetlenül az érintett

- a válaszadás után 3 napig

- az ajánlat határideje+3 napig

panasz

név

telefonszám

időpont

cím

panasz tartalma

csatolt iratok

panasz oka

jogi kötelezettség

az X-X Bérautó Kft. vásárlói

közvetlenül az érintett

5 évig

autóbérlés teljesítése

név

anyja neve

lakcím

személyi igazolvány

születési idő és –hely

jogosítvány száma

személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány

fénymásolata

szerződés teljesítése

az X-X Bérautó Kft. vásárlói

közvetlenül az érintett

tárgyév + 8 év

számla kiállítása

név

cím

jogi kötelezettség

az X-X Bérautó Kft. vásárlói

közvetlenül az érintett

tárgyév + 8 év

Továbbítjuk-e az Ön adatait valakinek?

Az adatok kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, és részükre a lenti célokhoz szükséges adatokat továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik az adatok feldolgozását:

 • Adatfeldolgozó neve és címe: Angyaladó Kft.; 8754 Galambok, Rózsa u. 35.
  Adatfeldolgozás célja: könyvelés, adókötelezettséghez szükséges adatfeldolgozás

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli adatkezelési szerződés alapján közreműködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
 • WeB-4You Computer Kft., 8756 Nagyrécse, Táncsics utca 9.
  Adatfeldolgozás célja: tárhely szolgáltatás nyújtása

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Biztonságban vannak nálunk az adatai?

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az adatai biztonságban legyenek nálunk.

 • Úgy terveztük meg és hajtjuk végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsuk az Ön magánszférájának védelmét.
 • Gondoskodunk az adatok biztonságáról (elzárva tartjuk azokat az illetéktelen személyek elől, telephelyeinket riasztó- és kamerás megfigyelőrendszerrel védjük), és követjük az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges jogi utasításokat.
 • Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük - különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 • Munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk az adatvédelemmel kapcsolatos feladataikra és kötelezettségeikre.
 • A számítástechnikai eszközeinket titkosítjuk, jelszóval- és folyamatosan frissített vírusirtó szoftverrel valamint tűzfallal védjük.
 • Társaságunk minden ésszerű óvintézkedést megtesz az Ön adati biztonsága érdekében, azonban sajnos tökéletes védelem nincs.

  Ezért felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatai védelméért, továbbításáért nem tudunk teljes felelősséget vállani. Természetesen, ha bármilyen adatvédelmi incidens történik (adatlopás, -elvesztés, -illetéktelen felhasználás stb.) azonnal megtesszük a szükséges lépéseket.
 • A GDPR alapján biztosítjuk az Ön jogait is. Lehetővé tesszük, hogy az általunk kezelt adat az Ön számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható legyen.

Milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti?

Többféle jogot biztosít az Ön számára a GDPR – és mi is…

 • Hozzáférési jog: Azaz, bármikor kérheti tőlünk, hogy tájékoztassunk, milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak azok. Természetesen az adatok megadásának törlési határidején belül.
 • Helyesbítési jog: Ha időközben megváltoznak az adatai vagy esetleg rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.
 • Törlési jog: Ha jogszabály máshogy nem rendelkezik, akkor kérheti, hogy az általunk Önnel kapcsolatban kezelt összes adatot töröljük. Ha ennek nem tehetünk eleget, értesítjük róla és azt is elmondjuk, miért nem törölhetjük azokat. Pl. számlatárolási kötelezettség esetén.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Ha jogszabály is engedi, akkor kérheti, hogy korlátozzuk az adatai kezelését. Mondjuk, kérheti azt, hogy ne töröljük az adatait, mert esetleg valami jogos indok miatt még szükséges, hogy nálunk is meglegyenek.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Kérheti azt is, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait kiadjuk az Ön részére, vagy külön kérés és felhatalmazás alapján adjuk át azokat közvetlenül más, az Ön által megjelölt szolgáltatónak.
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha az adatait a hozzájárulása alapján kezeljük (pl. hírlevél), akkor bármikor joga van ezt a hozzájárulást visszavonni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy korábban jogszerűtlenül kezeltük azokat.
 • Panaszjog: Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz (NAIH).
 • Tiltakozási jog: Amennyiben az adatait jogos érdeken alapulva kezeljük, külön tiltakozhat ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

A jogai érvényesítését elérhetőségeink bármelyikén kérheti (személyesen, e-mail-ben, postai úton).

Azonban tudnia kell, hogy az ilyen kérések esetén jogunkban áll ellenőrizni, hogy a jogérvényesítést valóban Ön kérte-e. Például, kérhetjük azt, hogy fáradjon be hozzánk személyesen a kérés megtételéhez.

Fenti kérelmek benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelem alapján.

A fentieken túlmenően bírósághoz is fordulhat.  Ez esetben dönthet úgy, hogy a pert az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Vannak kockázatai?

Bár valóban minden tőlünk telhetőt megteszünk az adatai védelméért, előfordulhatnak nem várt események (adatvédelmi incidensek), amelyeket nehéz megelőzni és elkerülni.

Ezek egy része véletlenül következhet be (óvatlanul rossz címre küldünk ki egy megrendelést vagy elveszítünk egy előjegyzési füzetet), egy részük pedig rajtunk teljesen kívülálló okokból történik (pl. betörés, elektromos tűz).

Az adatai megadásával ezen események esetleges bekövetkeztével is számolnia kell.

Vannak Önnek kötelezettségei?

A társaságunkkal történő kapcsolatfelvétel során hozzánk került adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre. Ezért kérjük, hogy adatai megadásakor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára.

A helytelenül, pontatlanul vagy hiányosan megadott adatok akadályt jelenthetnek a szolgáltatásaink igénybevételekor, amelyek eredményeként nem tudjuk teljesíteni azokat.

Amennyiben Ön más személy személyes adatait adja meg, úgy fogjuk kezelni azokat, hogy Ön rendelkezik az ehhez szükséges – a harmadik személytől származó – írásos (vagy szóbeli) felhatalmazással.

Ha mégsem rendelkezik ezen felhatalmazással, tájékoztatjuk, hogy jogszabályok szerint, ezt a felhatalmazást Önnek kell beszereznie a harmadik személytől.

Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens történik?

Az ilyen esetekre fenntartunk egy úgynevezett „Adatvédelmi incidens nyilvántartást”, ahová az incidens megtörténtét az észlelés után azonnal feljegyezzük.

Felírjuk…

 • az érintett személyes adatok körét
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát
 • az adatvédelmi incidens időpontját
 • körülményeit
 • hatásait
 • és az elhárítására megtett intézkedéseket
 • valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.


Majd rögtön elkezdjük megoldani a problémát. Figyelemmel kísérjük a bekövetkező eseményeket, és amennyiben módunk van rá, azonnal és folyamatosan csökkentjük a káros következményeket.

Ezen kívül – ha szükséges – értesítjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóságot. És ha indokolt, akkor az érintetteket is.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl. NAV) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt

Vonatkozó jogszabályok

Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (GDPR)

2011. évi CXII. törvény – Infotörvény